Otvorenia sú prvým vstupom do dražby a sú zvyčajne i prvým charakteristickým prvkom každého systému. Pri voľbe otváracích hlášok je najlepšie uplatňovať valčíkový rytmus. Tri klasické kroky tohoto tanca sú rovnako dôležité, ako nasledujúce tri kroky, ktoré by ste mali urobiť.


Krok prvý  –  zhodnoďte silu svojej ruky
Krok prvý  –  zhodnoďte silu svojej ruky

Praktický všetky systémy využívajú pre primárne zhodnotenie sily ruky, tzv. honérové body, v súlade s touto tabuľkou:  A (eso)    4 body
  K (kráľ)    3 body  
  Q (dáma)    2 body
  J (dolník)    1 bod
Určite vám nebude robiť väčšie problémy spočítať, koľko ich spolu máte. Tak napr. s rukami:
[a] KJ2  Q95  A73  A843   14 b. (honérové)
[b] KJ632  4  A9842  A9   12 b. (honérové)
 

Tieto body majú pre hodnotenie ruky kľúčový význam, ale nie vždy presne vystihujú jej skutočnú hernú silu, hlavne v prípadoch s výraznejšou distribúciou farieb.

Pozrite sa na dva posledné príklady. Ruka [a] má 14 b. a [b] až o dva body menej. Napriek tomu každý, čo len trochu skúsený hráč, dá prednosť kolekcii [b]. Urobí tak preto, lebo z praxe vie, že dosť nevyvážená distribúcia tejto ruky (dlhšie farby, resp. veľmi krátke) zaručí prinajmenej toľko zdvihov, ako honérovo silnejšia kolekcia [a].

V praxi sa stretnete so systémami, ktoré tento nedostatok odstraňujú tým, že k figúrovým bodom pripočítavajú i tzv. distribučné body za krátke farby. Systém TATRY ich využíva tiež, ale nie pri otvorení dražby, ale iba ak v jej ďalšom priebehu dôjde k farebnej zhode.


O zhode hovoríme vtedy, ak obaja spoluhráči majú na linke min. 8 kariet v draženej farbe!

Dôvodom je logický záver, že bez zhody singel alebo šikena nemajú žiadnu údernú silu (práve naopak, pre beztromfové záväzky sú veľmi výrazným defektom).

Preto systém TATRY, na rozdiel od niektorých známych dražobných systémov, berie pri voľbe otváracej hlášky okrem figúrových bodov do úvahy iba dÍžkové body za dlhé farby (tie prinášajú efekt ako v prípade zhody pri tromfovom, tak aj ako tzv. pracovná farba


Dlhá farba (najčastejšie lacná) zohráva v prípade beztromfového záväzku významnú úlohu.
Keďže je hlavným zdrojom zdvihov, hovorí sa jej pracovná farba.

pri beztromfovom záväzku). Ich výpočet je veľmi jednoduchý:

  DĹŽKOVÉ BODY = Za piatu a každú ďalšiu kartu si počítajte 1 bod!  

S bodom za piatu kartu však rátajte iba v prípade, ak je farba aspoň trochu "slušná", čo v praxi znamená, že v nej máte min. jeden tophonér.


Tophonéry sú tri najvyššie karty: ESO – KRÁĽ – DÁMA.

Vaša skutočná sila potom bude:


  BODY = Figúrové body + DÍžkové body  

Iste si ich bez problémov spočítate napr. v ruke:

AK97643 6 QJ3 K5

Máte v nej 13 figúrových bodov, ku ktorým si pripočítate až 3 dÍžkové body (za piatu, šiestu a siedmu piku). Pre výber otváracej hlášky máte k dispozícii 16 bodov.


Po tejto "inventúre" bodov máte zhodnotenú skutočnú silu vašej ruky, ktorá môže byť:

slabá   ak máte menej ako 12 bodov
normálna   ak sa pohybujete v rozpätí 12 - 19 bodov
silná   ak máte min. 20 bodov


Krok druhý  –  zvoľte si farbu
Krok druhý  –  zvoľte si farbu

Pre voľbu optimálnej otváracej hlášky nestačí poznať iba silu ruky, ale vyžaduje sa i definovať farbu, ktorú preferujete, t.j. tú, ktorú by ste si želali mať ako tromfovú. Je logické, že by to mala byť dlhá farba.


Za dlhú považujeme každú farbu, v ktorej je na ruke aspoň 5 kariet

Ak máte až dve dlhé farby, potom platí pravidlo:

  Ak máte dve dlhé farby, zvoľte si dlhšiu z nich!
  Ak nastane prípad, že obe majú rovnaký počet   
  kariet (5 + 5, 6 + 6), rozhodnite sa pre drahšiu!

Ale čo robiť, ak vo vašej ruke nie je žiadna dlhá farba (iba štvorka), v ktorom prípade ide buď o vyváženú distribúciu (4333 a 4432), alebo o trojfarebnú (4441). Zvoliť si ju musíte i v tomto prípade  –  mala by to byť akási „virtuálna farba“, a tou sú v systéme trefy.


Zadraženie trefov v prvom kole dražby má vo väčšine systémov konvenčný charakter (môže, ale nemusí ísť o prirodzenú hlášku).
Aj v systéme TATRY je tomu tak  –  otvorenie jeden tref je dvojznačné:
1) prirodzené (s dlhými trefami)
2) ruky bez dlhej farby (4333, 4432 i 4441)Tretí krok  –  zvoľte si otváraciu hlášku
Tretí krok  –  zvoľte si otváraciu hlášku

Na základe overených poznatkov z praxe, solídne otvorenie dražby si vyžaduje:

min. 12 bodov
  (figúrové + dÍžkové)
  

Teraz keď už poznáte presný počet svojich bodov, zaradíte sa do jednej z týchto troch základných kategórií sily:Pretože už máte zhodnotenú silu svojej ruky (prvý krok) a zvolili ste si i farbu (druhý krok), je tu ten správny čas na zahlásenie otváracej hlášky (tretí a záverečný krok). Systém TATRY charakterizujú tieto otvorenia:


NORMÁLNE RUKY

So silou 12-19 b. vždy otvoríte dražbu v dlhej farbe na prvom stupni! K dispozícii máte hlášky:

jeden tref (1)   jedno káro (1)   jedno srdce (1)   jedna pika (1)
Nezabúdajte, že ak nemáte dlhú farbu, zahlásite 1.

SILNÉ VYVÁŽENÉ RUKY

Do tejto kategórie systém zaradil všetky ruky s distribúciou 4333, 4432 i 5332 so silou v rozpätí 17 - 23 bodov. Ide o tieto hlášky:

 Jeden bez tromfov  17-19 b. 
 Dva bez tromfov  20-21 b. 
 Dve kára!  22-23 b. 

V prípade viacznačného konvenčného otvorenia 2! ide o tzv. MULTI (pozri i "SLABÉ RUKY").


SILNÉ OTVORENIE "2 trefy!"

Je to najsilnejšie otvorenie systému, ktoré charakterizuje ruky:

 Dva trefy!  nevyvážené ruky  od 20 b.
 vyvážené (4333,4432,5332)  od 24 b. 

Skutočnosť, že vyvážené ruky sa otvárajú dva trefy! až od 24 bodov, umožňuje výraznú optimalizáciu dražby (napr. ukončiť ju i na 2. stupni a pod.).


SLABÉ RUKY

So silou menšou ako 12 b. prichádza do úvahy zvyčajne PAS.

Ak však máte zaujímavú distribúciu (veľmi dlhú farbu, ev. viac dlhých), systém pripúšťa (hlavne pri priaznivom stave hier) i tzv. preventívne hlášky


Preventívne hlášky (často nazývané i bloky) sú využívané hlavne s cieľom zťažiť vstup súperov do dražby.
Otvárateľ by ich mal uplatniť iba v priaznivej situácii (zvyčajne v prvej hre proti druhej), aby sa táto "zbraň" ev. neobrátila proti nemu.

(otvárateľ ich môže a nemusí použiť). Sila takejto ruky sa zvyčajne pohybuje v rozpätí 8-11 b. (v 1. hre i nižšie).

V tejto kategórii zaujímajú osobitné postavenie i dve "špeciálne" otvorenia (2! a 3BT), ktoré sú akýmisi hybridmi, t.j. okrem preventívneho majú aj iný benefit.

Nižšie uvádzame prehľad preventívnych otvorení:


 OTVORENIE  CHARAKTERISTIKA 
 Dve kára! (MULTI)  a) drahá šesťfarba 
 b) BT typ, 22-23 b. (silná verzia) 
 Dve srdcia  dve dlhé farby: srdcia + kára ev. piky 
 Dve piky  dve dlhé farby: piky + kára ev. trefy 
 Tri bez tromfov  lacná min. sedemfarba (vedená AKQ) 
 Tri a viac vo farbe  štandartné bloky s min. sedemfarbou 

Špeciálne otvorenie MULTI (2!) je v súčasnosti dosť používaný blok, ktorý je zvyčajne rozšírený i o veľmi silné vyvážené ruky s 22-23 b. (i s distribúciou 5332 s hociakou dlhou farbou!). Je to jedno z otvorení, u ktorého sa výnimočne toleruje, že nie je známa konkrétna farba (čo by ináč bola tzv. hnedá konvencia


Hnedé konvencie sú hlášky, ktoré pre svoj veľmi umelý charakter nie sú na väčšine turnajov povolené.
Zvyčajne ide o otvorenia, u ktorých nie je známa žiadna farba. Ale i tu sa pripúšťajú výnimky  –  okrem trefových otvorení je to práve MULTI.

).

Ďalším je špeciálne otvorenie 3BT (v literatúre známe ako "gambling 3BT"). V systéme Tatry si vyžaduje absolútnu sedemfarbu vedenú AKQ (príp.. osemfarbu s AK) v jednej z lacných farieb. Okrem výrazného "odrezania" dražobného priestoru súperom ide o veľmi informatívnu hlášku, ktorá umožňuje i s relatívne slabou rukou (s rizikom i s nedostatočnou zádržou v jednej z bočných farieb) toto otvorenie odpasovať s vysokou šancou jeho splnenia.

V prípade ak ide o blok s dlhou lacnou farbou (3 a 3), všeobecne sa takto odporúča dražiť iba so silnou sedemfarbou (s dvomi tophonérmi); aj tu je dôvodom možnosť hrať 3BT s menším počtom bodov na linke, pokiaľ má partner ruku so zádržami a príp. i doplnkom do tejto dlhej farby.

Ostatné prirodzené bloky (3 a vyššie) sú všeobecne užívané preventívne otvorenia. Menej skúseným hráčom odporúčame zoznámiť sa s ich filozófiou v kap. Preventívne otvorenia.


A na záver niekoľko príkladov:


KJ4  Q62  73  QJ843   PAS  menej ako 12 bodov
Normálne otvorenia 
KJ7  Q96  AK52  Q92   1  bez dlhej farby (vyvážený)
KJ72  4  AK52  AQ42    1   bez dlhej farby (trojfarebná ruka) 
KJ4  Q62  73  AK843   1  dlhé trefy (najdlhšia farba)
AJ64  Q862  AK73  6   1  trojfarebný 4441 i s trefovým singlom!
AJ543  KQ873  A4  7   1  drahšia z dvoch rovnako dlhých
AJ543  KQ8732  A  7   1  tu sú piky kratšou farbou

Silné vyvážené otvorenia
 
A9832  J8  AK7  AQ8   1BT  vyvážený v rozpätí 17-19 b.
AJ8  Q852  AKQ4  A6   2BT  vyvážený v rozpätí 20-21 b.
A8  Q85  AK754  AKQ   2!  silná verzia MULTI, vyvážený typ s 22-23 b.

Extra silné ruky (min. 20 b.)
 
AKJ3  –  KQ53  AKJ63   2!  s dlhou lacnou farbou
AKJ3  AQJ63  10  AJ5   2!  s dlhou drahou farbou
AKJ3  AQJ5  KQ63  6   2!  trojfarebná ruka (4441)
AK84  AQ5  AK7  AQ8   2!  vyvážený iba od 24 b.!

Preventívne otvorenia
 
AQ8642  5  K53  843   2!  hociaká drahá šesťfarba
76  KQ642  Q9643  9   2  dvojfarebný "srdcia a kára"
J9652  KQ642  3  93   2  dvojfarebný "srdcia a piky"
KQ754  3  QJ9643  5   2  dvojfarebný "piky a kára"
K9754  3  –  QJ96543   2  dvojfarebný "piky a trefy"
–  732  963  AQ86542   3  min. sedemfarba
2  AQ876432  8  642   4  veľmi dlhá farba
64  53  43  AKQ9643    3BT   uzavretá lacná sedemfarba 
Q42  53  AKQ9642     3BT   dtto (max. jedna dáma bokom) 
968  7  AK876432     3BT   lacná osemfarba (aspoň s AK) 

Na začiatok        Zpäť     Na hlavnú stránku