Začiatok partnerskej spolupráce

Partner je na tom lepšie ako otvárateľ, pretože (po jeho úvodnej hláške) už má akú-takú predstavu o ruke spoluhráča (sila, farba), čo mu uľahčuje splniť jeho hlavnú úlohu – dať smer ďalšej dražbe. Na jeho prvé odpovede sa kladú, tak z hľadiska sily, ako aj dÍžky farby, už miernejšie nároky.

V ďalšom sa pozrieme aké sú reakcie partnera na jednotlivé typy otvorenia (normálne, silné a preventívne).


Po normálnom otvorení

Nasledujúci text je určený predovšetkým menej skúseným hráčom, tým pokročilým úplne postačí preštudovať si prehľadné tabuľky prvých odpovedí po normálnom otvorení. Hlášky, ktoré sú príkazné (nesmú sa odpasovať), sú uvádzané s výkričníkom.


Predovšetkým si partner, rovnako ako otvárateľ, zráta figúrové a dÍžkové body! A už si môže zaradiť svoju ruku do jednej z týchto skupín:

  slabá  0 - 6 bodov  
  normálna       7 - 11 bodov  
  silná    min. 12 bodov  
NORMÁLNA SILA
  polopozitívna    7 - 9 bodov  
  pozitívna    10 - 11 bodov  

S normálnou silou (7 - 11 b.) sa v praxi stretnete najčastejšie a ako vidíte, systém tu veľmi "zjemňuje" dražbu, keď tieto ruky ďalej delí na polopozitívne a pozitívne, s veľmi úzkym bodovým rozpätím.

O silnej ruke (12 b. a viac) hovoríme v prípade, keď spÍňa kritéria pre otvorenie dražby (ak by partner bol na prvej pozícii).


Pri hodnotení svojej ruky musí partner venovať pozornosť nielen jej sile, ale aj tomu, do akej miery je v súlade s farbou otváracej hlášky. Ak sa obe ruky dopÍňajú, hovoríme o zhode.


Máme alebo nemáme zhodu?

Na šťastie odpoveď na túto otázku je veľmi jednoduchá. O zhode hovoríme vtedy, ak je v draženej farbe na linke výrazná prevaha, t.j. aspoň osem kariet. To partnerovi je jasné okamžite, pretože vie, že každé prirodzené otvorenie (1, 1 a 1) si vyžaduje vo farbe min. päť kariet, a teda ide o zhodu, ak on sám má v nej aspoň tri karty.

Osobitné postavenie má otvorenie 1, ktoré je prípravné


Prípravná (umelá) hláška má iba informačný charakter; nič nehovorí o trefoch.
Má dvojznačný význam, zastrešuje nielen dlhé trefy, ale aj všetky ruky bez dlhej farby; pripúšťa sa extrémne i singel tref, preto v tomto prípade sa o "zhode" môže uvažovať iba s min. šiestimi trefami.


Ak došlo k zhode, sila ruky narastie, čo si vyžaduje jej prehodnotenie. Rozhodujúcu úlohu pri tom zohrávajú krátke farby, za ktoré si partner pripočíta tzv. distribučné body. Týka sa to predovšetkým zhody v drahej farbe; v prípade károvej ich systém využíva zvyčajne až neskôr a iba v situácii, keď je zrejmé, že beztromfový záväzok neprichádza do úvahy (veľmi nevyvážené distribúcie, chýba zádrž v niektorej farbe).

Ak máte v drahej farbe až štvorkartovú zhodu, potom prítomnosť singla alebo šikeny ešte viac zvýši údernú silu takejto ruky, čo sa premietne aj do jej bodového zhodnotenia. Koľko si teda pripočítate distribučných bodov, vidíte v nasledujúcej tabuľke:

ZHODA
 dubl 
 singel 
 šikena 
 trojkartová  1 bod  2 body  3 body 
 štvorkartová  1 bod  3 body  5 bodov 

Tak po otvorení 1, máte:

x  Qxx  Axxxx  xxx  9 b. (7 + 2)    
x  Qxxx  Axxx  Jxxx  10 b. (7 + 3)    
xxx  Kxx  x  Qxxxxx  10 b. (7 + 3)    
–  Jxxx  Kxxx  Qxxxx  12 b. (7 + 5)    
Východzí počet bodov je vo všetkých štyroch príkladoch rovnaký, avšak po ich korekcii došlo k zmenám nielen v závislosti od krátkej farby, ale i od kvality zhody (v prvom a treťom tri karty, v druhom a štvrtom až štyri).
Poznámka: Odteraz budeme v rozdaniach miesto hodnoty malých kariet uvádzať "x".


Vďaka distribučným bodom často dochádza i k „rekvalifikácii“ slabej ruky na normálnu, napr. po otvorení 1 s: Kxxx  Jxxx  xxxx (4 + 3 = 7 b.).


Pokiaľ je na linke zhoda iba v lacnej farbe, body sa predbežne neprehodnocujú.


Je samozrejmé, že ak na linke nie je zhoda (menej ako 8 kariet vo farbe otvorenia), počet bodov zostáva bez zmeny.


Takto sme sa dopracovali k dvom základným kategóriam rúk – so zhodou a bez zhody. Pozrime sa ako si musí počínať partner s každou z nich.


Vo farbe je zhoda

Partner pasuje aj so zhodou, pokiaľ je slabý, t.j. po pripočítaní nielen dÍžkových, ale už aj distribučných bodov má ich menej ako sedem.


Ak má aspoň 7 b., farbu zvyčajne potvrdí, čím sa stáva tromfovou. Jej odsúhlasenie zrealizuje na stupni, ktoré odpovedá sile ruky. Ukážeme si to na príkladoch po otvorení 1. Vo všetkých je požadovaná zhoda (aspoň tri karty v srdciach) a odpovede sú:

 KxxxxxxxxQxxx
  6 b. (5 + 1)    slabý  PAS 
 KxxxxxxxxKxxx
  7 b. (6 + 1)    polopozitívny    2 
 KxxxxxxAxxxxx
  11 b. (9 + 2)    pozitívny    3 
 QxxxxxxAxxxxx
  13 b. (8 + 5)    silný   4 

V prvom príklade aj po pripočtaní jedného bodu za dubl partner zostal v slabej oblasti.

V druhom sa jeho slabá ruka prekvalifikovala na polopozitívnu (7 - 9 b.), pre ktorú systém predpisuje jednoduché zvýšenie farby (v poradí). Všimnite si, že ak ide o dubl, pri zhode sa vždy pridáva iba 1 bod, bez ohľadu na počet kariet v odsúhlasenej farbe.

V tretej ukážke je partner silnejší (dostal sa do pozitívneho rozpätia 10 - 11 b.), čo naznačí tým, že skočí vo farbe (zvýši ju o dva stupne).

Posledná ruka sa vďaka štvorkartovej zhode a šikene, dostala z polopozitívnej oblasti až do silnej (12 b. a viac) – a preto skok až na hru!


Odsúhlasenie farby musí partner odložiť (na ďalšie kolá dražby) v týchto dvoch prípadoch:

[1] Nepotvrdí lacnú farbu, pokiaľ má aspoň štyri karty v drahej farbe – tej musí dať vždy prednosť! (lacnú ev. odsúhlasí neskôr). Teda reaguje tak, ako bez zhody - pozri nasledujúci oddiel Bez zhody vo farbe otvárateľa.
[2] Ak je silný, t.j. má min. 12 b. (bez distribučných bodov), mal by túto skvelú zprávu oznámiť okamžite – urobí tak prostredníctvom tzv. univerzálneho príkazu (pozri ďalej).


Bez zhody vo farbe otvárateľa

Ak je partner slabý, t.j. má menej ako 7 bodov, zvyčajne pasuje.


Ak však má výraznú distribúciu,


Pod výraznou distribúciou rozumieme ruku, ktorá má aspoň jednu veľmi dlhú farbu (min. šesťkartovú) ev. dve dlhé.

systém mu umožňuje využiť i odpovede s charakterom bloku (podobne ako u preventívnych otvorení), hlavne pri priaznivom stave hier. Sú nimi:

Skoky v novej farbe s min. šesťfarbou (zvyčajne singl ev. šikena vo farbe otvorenia). Napr. po otvorení 1 by ste mali v prvej proti druhej hre dražiť:

Axxxxx  xxx  x  Jxx   2   aspoň šesťfarba
xxx  xx  x  QJxxxxx   3  skok na 3. stupeň s min. sedemfarbou
xx  KJxxxxxx  –  Jxx   4  výrazný blok s veľmi dlhou farbou


Možný je i dvojfarebný blok 2BT s dvomi hociakými dlhými farbami, ale iba po otvorení 1, teda sled:

12BT (napr. s: QJxxx  x  Jxxxx  xx)


Po viacznačnom otvorení 1 má systém naviac k dispozícii konvenčnú,


Konvenčná odpoveď je umelá príkazná hláška, ktorá reprezentuje špecifické informácie, ale nie draženú farbu!

odpoveď 1!, ktorú môže partner uplatniť i s veľmi slabou rukou, hlavne v prípade, ak má krátke trefy (tri karty a menej), v ktorom prípade ev. PAS by mohol spôsobiť značné problémy (otvárateľ ich tiež nemusí mať dlhé).

Napr. s rukami:

Jxxx  xxxx  Qxxx  x  trojfarebná distribúcia (ideálny prípad)
xxx  Qxx  xxxx  Jxx  beztromfová distribúcia
xxx  QJxxx  Qxx  xx  s dlhou farbou


Na druhej strane ak je partner silný, t.j. má 12 b. a viac (má ruku, s ktorou by na prvej pozícii otvoril dražbu), potom na oznámenie tejto radostnej udalosti využije tzv. univerzálny príkaz.

  Ak má partner aspoň 12 bodov, uplatní univerzálny príkaz.  
  Reprezentujú ho príkazné hlášky:
  2! po prirodzenom otvorení (1, 1, 1)
  1BT! iba po otvorení 1

Sú to teda sledy:  12!     12!     12!        11BT!

Nepočítajte defektné body


Defektné body znižujú hodnotu ruky; v praxi to znamená, že hráč by si mal od figúrových bodov odpočítať 1 bod z každej farby, v ktorej má nedostatočne chránenú figúru.
Sú to napr.: singl K, dubl dáma (Qx) a tretí dolník (Jxx).

– pozri Body nie sú všetko.

Význam univerzálneho príkazu je okrem iného i v tom, že informuje otvárateľa o výraznej bodovej prevahe na linke s vysokou pravdepodobnosťou celej hry (neoceniteľný je hlavne v expertnej verzii systému).


Najčastejšie sa však po normálnom otvorení "ocitnete" v oblasti 7 - 11 b., a preto sa na takéto ruky pozrieme podrobnejšie:

Ak partner nevidí zhodu (po otvorení 1, 1, 1 má vo farbe otvorenia najviac dve karty; po otvorení 1 nemá šesť trefov), riadi sa pri voľbe svojej prvej odpovede týmito zásadami:

[1]  Ak má aspoň štyri karty v drahej farbe a môže ju zahlásiť ešte na 1. stupni, musí tak prednostne urobiť!

  Ak má partner dve dražiteľné drahé farby, zvolí si:
  dlhšiu z oboch!
  Ak sú rovnako dlhé:
  srdcia (lacnejšiu), ak ide o štvorfarby ("4 + 4")
  piky (drahšiu), ak sú obe dlhé ("5 + 5" ev. "6 + 6")  


Ak svoju drahú štvorfarbu nemôže ukázať ešte na prvom stupni, musí sa poobzerať po inej vhodnej hláške (pozri ďalej), pretože pre prvú odpoveď sa v dražbe uplatňuje pravidlo:

  Na druhom stupni sa už vyžaduje aspoň päťfarba!  

Treba mať pri dražbe vždy na zreteli, že spoluhráči nesmú vynechať možnosť vydražiť záväzok v drahej farbe, ktorý sa hodnotí vyššie ako v lacnej, a preto:

   Drahá min. štvorfarba má po otvorení v lacnej farbe prioritu!   


Tak napr. s rukou xx  KJxx  Qxxxx  Kx po otvorení 1 odpoviete 1!

Všimnite si tiež, že nezvýšite kára, aj keď ich máte až päť! Drahá štvorfarba má prednosť aj pred dlhou lacnou farbou!

Ale po otvorení 1 už nesmiete ukázať srdcia (hláška 2 by už bola na 2. stupni) – v tomto prípade zvolíte inú vhodnú odpoveď (napr. 1BT).

Ak by ste však mali xx  KJxxx  Qxxx  Kx už môžete bez problémov zahlásiť 2.

 
[2]  
 
Ak nemá dražiteľnú drahú farbu (nedá sa uplatniť bod [1]), potom:
Kára zadraží v poradí, pričom po otvorení 1 stačí i štvorfarba, po ostatných iba dlhá (ide už o 2. stupeň!). Sú to teda sledy:
11! (min. 4 kára)     12 (min. 5 kár)     12 (min. 5 kár)

Trefy po prirodzených otvoreniach nie je možné ukázať (odpoveď 2! je rezervovaná pre univerzálny príkaz); problém sa rieši v súlade s bodom [3]
Odpoveď 2 je prirodzená (dlhé trefy) iba po otvorení 1 (pretože v tomto prípade je univerzálnym príkazom 1BT!).
 
[3]  
 
Ak nemá dlhú farbu (ev. má trefovú po prirodzených otvoreniach) a neprichádza do úvahy ani situácia [1], potom má k dispozícii už iba tieto dve beztromfové hlášky:
jeden bez tromfov     7 – 9 b.    polopozitívny
dva bez tromfov     10 – 11 b.    pozitívny

Pri beztromfových odpovediach, na rozdiel od odpovedí vo farbe, sa už uplatňuje delenie na polopozitívne a pozitívne (ako tomu bolo aj v prípade zhody).

Tak napr. s rukou xx  Jxxx  Kx  Axxxx, po otvorení 1, s ktorou nemôže zahlásiť svoju srdcovú štvorfarbu ešte na prvom stupni (a nemôže tak urobiť ani na druhom, pretože tu už sa predpokladá min. päťfarba!), a naviac ani dlhé trefy (2! by boli univerzálnym príkazom, ktorý si vyžaduje min. 12 dobrých bodov) použije odpoveď 1BT, ev. ak by bol trochu silnejší (10 - 11 b.) 2BT. Vidíte, že tie isté hlášky použije aj v prípade, ak jeho najdlhšou farbou sú trefy! (výnimkou je iba otvorenie 1, pozri [2]).


Dôležité upozornenie!
Beztromfové odpovede v systéme TATRY majú svoj zvyčajný význam iba po prirodzených otvoreniach!
Po otvorení 1 ich plne nahrádza konvenčná hláška 1!, pretože v tomto prípade je 1BT! univerzálnym príkazom a 2BT preventívnym skokom, ktorý deklaruje dve hociaké dlhé farby so silou do 11 b.


Prvé odpovede po normálnych otvoreniach:
 SLABÁ RUKA 
0 - 6 b.
So zhodou i distribučné body!
PAS   zvyčajne
Po otvorení 1
1!  krátke trefy
2BT  dve dlhé farby
Skok vo farbe
min. šesťfarba (preventívne)
napr.: 12
 SILNÁ RUKA 
od 12 b.
Univerzálny príkaz
2!  po otvorení 1
1BT!  iba po otvorení 1
Neberie sa do úvahy zhoda
a teda ani distribučné body!

 S NORMÁLNOU RUKOU 
7 - 11 b.
 SO ZHODOU 
Korekcia sily
Iba ak ide o drahú farbu!
V tom prípade si pripočítajte
aj distribučné body!
Uzhodnenie
Farbu otvorenia zvýšite na:
2. stupeň  so 7-9 b.
3. stupeň  s 10-11 b.
4. stupeň  s min. 12 b.
Výnimka
Ak máte drahú štvorfarbu
dražte ju prednostne!
Drahá farba má vždy prioritu!
Lacná sa ev. uzhodní neskôr.
BEZ ZHODY
Nová farba
na 1. stupni!

min. štvorfarba!
Drahá farba má prioritu
i pred dlhšou lacnou!
S dvomi drahými: dlhšia!
Ak sú rovnako dlhé:
– 1!  s typom "4+4"
– 1!  typy "5+5" i "6+6".
Nová farba
na 2. stupni!

min. päťfarba! (10-11 b.)
Ide o sledy:
1 – 2 (bez pík!)
1 – 2, 2 
Ostatné prípady
1 bez tromfov   7-9 b.
2 bez tromfov   10-11 b.Po silných otvoreniach

Po otvorení 1 bez tromfov

Aj keď ide o silné otvorenie, partner ho môže odpasovať (ako každú limitovanú hlášku; tu je to 17-19 b.). Podobne ako v iných moderných systémoch i v tomto sú všetky odpovede na 2. stupni konvenčné! Konkrétne:

Staymanova konvencia   1BT – 2! 

Ide o všeobecne známu umelú otázku na prítomnosť drahej štvorfarby s cieľom nájsť v nej žiaducu zhodu 4+4. Samozrejme nič nehovorí o trefoch.

Dôsledne sa uplatňuje so silou od 8 b. a v špecifických prípadoch i s nižšou. Ide o tieto prípady:

Transfer na srdcia   1BT – 2! 

Umelá hláška, ktorá je príkazom pre otvárateľa, aby zahlásil srdcia. Vyžaduje od partnera, aby mal dlhé srdcia – uplatňuje sa bez ohľadu na silu! (napr. i s 0 bodmi)


Transfer na piky   1BT – 2! 

Obdobne ako v predchádzajúcom prípade ide o umelú hlášku, ktorá je príkazom pre otvárateľa, aby zahlásil piky. Vyžaduje od partnera, aby mal dlhé piky – uplatňuje sa bez ohľadu na silu! (napr. i s 0 bodmi)


Transfer na lacnú farbu   1BT – 2! 

Túto konvenčnú hlášku, na rozdiel od dvoch predchádzajúcich, partner využíva iba s veľmi slabou rukou! Otvárateľ zahlási 3, načo partner s dlhými trefami pasuje, s kárami opraví na 3. Ak má otvárateľ silu na hornej hranici (19 b.), môže zahlásiť 2BT, načo partner ukáže svoju lacnú farbu. Pri dobrej zhode sa s určitým rizikom môže pokúsiť i o celoherný záväzok.


Invit do 3BT   1BT – 2BT 

Bez drahej štvorfarby so silou 6-7 b. Povzbudzuje otvárateľa aby dorazil na 3BT pokiaľ má rezervu v sile.


Farba na 3. stupni   1BT3!, 3!, 3!, 3

Tieto skoky vo farbe sú silné a teda príkazné. Žiadajú od otvárateľa, aby s min. trojkartovým fitom farbu zvýšil na štvrtý stupeň a zahlásil 3BT, pokiaľ má v draženej farbe iba dubl.Po otvorení 2 trefy!

Partner si musí uvedomiť, že toto najsilnejšie otvorenie je bez hornej hranice sily (môže byť vydražená hra aj bez jeho pomoci), a preto ju nesmie odpasovať! (iba ak súper pred ním aktívne zasiahne).


Aj tu si partner, rovnako ako otvárateľ, zráta svoje body a zaradí sa do jednej z týchto dvoch základných kategórií:

 negatívny   0 - 6 bodov   2
 kladná sila   min. 7 bodov   ostatné 

Ako vidíte všetky slabé ruky (0-6 b.) sú zastrešené konvenčnou hláškou 2!; všetky ostatné patria silným rukám od 7 b.

Je tu i jedna výnimka a to:
Pokiaľ máte dlhé srdcia alebo piky odpovedáte pozitívne (2, 2) už od 5 bodov.

Pozor! Pokiaľ ste si zvykli na otvorenie 2! z iných známych systémov, musíte si uvedomiť, že význam prvých odpovedí partnera je od nich diametrálne odlišný! Dôvodom je okrem iného i skutočnosť, že spodná hranica sily tohoto otvorenia je znížená až na 20 b.

Význam jednotlivých odpovedí je nasledovný:

 2! slabé ruky (0-6 b.) 
 2  min. štyri srdcia!; nevylučuje i dlhšiu lacnú farbu 
 2  min. štyri piky!; nevylučuje i dlhšiu lacnú farbu 
 2BT  vyvážené typy (4333, 4432 i 5332). 
 3  dlhé trefy; vylučuje bočnú drahú farbu! 
 3  dlhé kára; vylučuje bočnú drahú farbu! 

Podobne ako otvorenie i prvé odpovede sú príkazné! Štyl ďalšej dražby je analyzovaný v kap. Druhé kolo.


Po preventívnych otvoreniach

Ak sa otvárateľ rozhodne pre blokovanie súperov so slabou, ale veľmi nevyváženou rukou, partner sa musí snažiť ukončiť dražbu čo najoptimálnejšie. Týka sa to predovšetkým konvenčných blokov na 2. stupni (2!, 2, 2 a 2BT).

Otvorenia na 3. stupni sú prirodzené, ktoré partner zvyčajne pasuje. Ak však prináša dostatok zdvihov, môže sa pokúsiť i o prémiovaný záväzok.

Ak partner nadobudne pocit, že súperi majú na linke hru a stav hier je priaznivý, môže im zťažiť život tým, že predÍži blok,


PredÍžením bloku, t.j. zahlásením hlášky o stupeň vyššie, ako normálne, zvýši sa preventívny efekt dražby (ale na druhej strane i riziko po ev. kontre súperov).

t.j. "posunie" dražbu o stupeň vyššie.


Reakcie na "dve kára!" (MULTI)

Toto známe preventívne otvorenie má v systéme tieto významy:
– drahá šesťfarba
– silný BT typ (4333, 4432 i 5332 s hociakou päťfarbou) s 22-23 b.

Keďže partner (a ani súperi) nevie, ktorý variant otvárateľ vlastní, musí zvoliť cestu, ktorá ho čo najúspornejšie dovedie k optimálnemu záväzku. Túto situáciu rieši už známymi postupmi:
2! – 2    výberová hláška,


Za výberovú považujeme hlášku, ktorá je pokusom nájsť konkrétnu farbu, pokiaľ preventívne otvorenie spoluhráča bolo viacznačné (zvyčajne sa uplatňuje v situácii, keď celoherný záväzok nie je reálny).

bez šance na hru

Táto konvenčná odpoveď umožní otvárateľovi pasovať, pokiaľ jeho dlhou farbou sú srdcia; a ak nie, ukáže svoju variantu (podrobnejšie v kap. Druhé kolo).

Je možné túto slabú odpoveď použiť i s nádejnou rukou a pikovým fitom (krátke srdcia); pokiaľ otvárateľ ukáže piky, partner môže "ožiť" a ev. dopracovať sa i k hre.


2! – 2   výberová hláška, o niečo vyššia sila s fitom do sŕdc.

Táto hláška naznačuje otvárateľovi, že je silnejší a je možné uvažovať i o hre, ale iba v srdciach (s dlhými pikami PAS).


2!2BT!    príkazná hláška, žiada zahlásiť typ ruky.

Táto hláška je zvyčajne výzvou na hru, konkrétny záväzok partner určí na základe typu ruky otvárateľa (pozri Druhé kolo).Reakcie na "dve srdcia"

Toto otvorenie je dvojznačné – zaručuje dlhé srdcia spolu s hociakou inou dlhou farbou (i pikami). To determinuje i reakcie partnera:

2PAS   partnerovi vyhovujú srdcia.
2 – 2   fity do pík, kár i trefov! (zvyčajne krátke srdcia)
22BT!   silné!; žiada ukázať druhú farbu i silu.

Pri priaznivom stave hier má partner možnosť predÍžiť blok:

2 – 3   dobrý srdcový fit.
2 – 3   fity do pík i kár! (zvyčajne max. dubl).

Reakcie na "dve piky"

Toto otvorenie je tiež dvojznačné – reprezentuje dlhé piky s dlhými kárami alebo trefmi! Reakcie partnera:

2PAS   partnerovi vyhovujú piky.
2 – 3   fity do oboch lacných (krátke piky).
22BT!   silné!; žiada ukázať druhú farbu i silu.

Pri priaznivom stave hier má partner možnosť predÍžiť blok:

2 – 3   dobrý pikový fit.
2 – 4   dobré fity do oboch lacných.

Po otvorení "tri vo farbe a vyššie"

Po týchto "klasických" skokoch s min. sedemfarbou zvyčajne nasleduje PAS. Iba s veľkou rezervou je možné doraziť na hru a s extrémnou sa ev. pokúsiť i o slem.

Na
začiatok        Zpäť    Na hlavnú stránku