Systém v jeho základnej verzii je vhodný pre každého, teda i pre menej skúsených hráčov; aj preto je celá táto časť koncipovaná tak, aby bola pre nich zrozumiteľná. Tí skúsenejší mi preto iste prepáčia, že príliš zdôrazňujem niektoré zásady, ktoré sú pre nich jasné.

Začiatočníci väčšinou začínajú s prirodzeným systémom, v súčasnosti je z nich najrozšírenejším SAYC a to i preto, že je pre náhodných partnerov na obľúbenom internetovom serveri BBO jednotným dorozumievacím prostriedkom. Ale na druhej strane má veľa nedostatkov, ktoré bránia tým ambicióznejším dosahovať výborné výsledky. Aj preto jednotlivé dvojice, ktoré spolu pravidelne hrávajú, vkladajú do neho veľa svojich i prebratých "zlepšení", aby eliminovali jeho slabšie miesta.

Systém TATRY nielenže odstraňuje známe nedostatky takýchto systémov, ale navyše poskytuje veľmi detailné informácie o distribúcii a i sile a výrazne šetrí dražobný priestor. Základná verzia, ktorú máte pred sebou, je akýmsi medzičlánkom k jeho detailne prepracovanej expertnej verzii. Vypracovaná bola s cieľom, aby prechod na nové progresívne postupy bol čo najjednoduchší.


Niekoľko poznámok k štúdiu ďalšieho textu

Keďže predpokladám, že záujemci o systém TATRY už majú základy bridžu za sebou, považujem za samozrejmé, že také frekventované pojmy akými sú: hláška, dražba, tromfy, linka, zdvih, honéry, čiastkový a celoherný záväzok (hra), malý a veľký slem a p., sú im všeobecne známe. Ďalšie budú definované pri ich prvom výskyte  –  ak budú v zelenej


Takto budú vyzerať vysvetlivky.

farbe, potom menej skúsení čitatelia si môžu ich význam vyjasniť kontaktom s kurzorom myši (objavia sa stručné vysvetlivky). Pokiaľ bude niektorý z výrazov vo fialovej farbe, potom ide o odkaz, čo znamená, že kliknutím je možné dostať sa ku kapitole, ktorá danému výrazu venuje väčší priestor.

Nižšie uvádzam ešte ďalšie používané výrazy, ktorých znalosť by mala byť každému jasná.

Rukasúbor kariet, ktorý má hráč v ruke (pri otvorení hry je ich trinásť).
Otvárateľhráč, ktorý otvára dražbu.
Partnerspoluhráč otvárateľa.
Zádržchránená figúra (Kx, Qxx, Jxxx) alebo skupina figúr, ktorá môže eliminovať ev. dlhú farbu súperov hlavne v prípade, ak sa vydraží beztromfový záväzok.
Tophonérynajvyššie tri figúry (eso, kráľ a dáma).
Konvenciaumelá hláška so špecifickým významom (ak je vo farbe, zvyčajne nič nehovorí o jej dÍžke).
Rebidhláška (odpoveď) otvárateľa v ďalšom kole dražby.
Kontrolyeso a kráľ, vo farebnom záväzku i singl a šikena; zamedzia odobratiu dvoch zdvihov zhora.
Cuebidv systéme TATRY iba v prípade zadraženia farby, ktorú predtým dražil niektorý zo súperov; reprezentuje silnú ruku.
Príkaz
(forsing)
hláška, ktorú spoluhráč nesmie odpasovať! Jedinou výnimkou je prípad, ak súper reagoval ináč ako pasom. V texte je zvyčajne s výkričníkom.


Pretože systém kladie značný dôraz na distribúciu ruky, považujem za dôležité, aby si menej skúsený hráč uvedomil, že táto je daná rozložením farieb s dôrazom na ich dÍžku. Pod pojmom farba si netreba predstavovať iba červenú a čiernu, ale jednotlivé kartové symboly ().

Krátke farby charakterizujú zaužívané názvy: dubl (dve karty), singel (jediná karta) a šikena (v danej farbe nie je na ruke žiadna karta).

Distribúciu budem zvyčajne uvádzať štvorčíslom, ako napr. 5431, 6322, 7330 a pod. (súčet týchto čísiel je vždy samozrejme trinásť), čo predstavuje počet kariet v jednotlivých farbách (nerozhoduje ich poradie). Na určenie presného počtu kariet v každej konkrétnej farbe budem využívať pomlčky (napr. distribúcia 3-5-1-4 hovorí o tom, že ruka má presne tri piky, päť sŕdc, jedno káro a štyri trefy).

V texte sa pri popise distribúcie často vyskytujú pojmy ako štvorka, päťka ap., ktoré naznačujú dÍžku danej farby (napr. piková šesťka = šesť kariet v pikovej farbe).

Na základe distribúcie systém radí ruky do dvoch základných typov:

Vyváženébez singla alebo šikeny s max. jedným dublom. Ide teda o distribúcie 4333, 4432 i 5332. Sú vhodné predovšetkým pre beztromfové záväzky, pokiaľ sa nenájde osemkartová zhoda, hlavne v drahej farbe.
Nevyvážené  sú všetky ostatné distribúcie, prakticky tie, v ktorých je prítomný singl, šikena príp. viac dublov. U týchto rúk je väčšinou výhodnejšie smerovať k farebným záväzkom. Táto skupina je veľmi pestrá a delí sa na:
jednofarebné, u ktorých dominuje iba jediná dlhá farba (napr. distribúcie 6322, 6331, 7222, 7330, 8311 ap.);
dvojfarebné, keď popri dlhej farbe je prítomná aj ďalšia aspoň štvorkartová (napr. distribúcie 5422, 5431, 6421, 5530 ap.;
trojfarebné s tromi farbami, z ktorých každá ma aspoň štyri karty (distribúcie 4441 a 5440).


Postupy, resp. dražobné sledy, ktoré sú pre systém TATRY typické, sa vyskytujú v texte aj viackrát v snahe, aby si ich čitateľ dobre osvojil. Dôležité poučky sú zvýraznené v rámčeku s podfarbeným pozadím.

Ďalší text je rozdelený do štyroch kapitol (Otvorenie, Prvé odpovede, Druhé kolo a Záver dražby), ku ktorým sa dostanete kliknutím na ich logá v ľavom pruhu.

NAZPÄŤ    Na hlavnú stránku    MAIL